آداب‌المتعلمین یا حجت بالغه

۴۰۰۰۰تومان

جستاری در بازتفسیر مفهوم عقل و نقد تفکر اصولی
محمدابراهیم بن محمدخلیل استرآبادی
به‌کوشش رسول جعفریان
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر مورخ
قطع وزیری،‌ ۱۶۸صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر