تاریخ میرزا ابراهیم مجلس‌نویس

۱۶۰۰۰تومان

(قطعه‌هایی در تاریخ از روزگار شاه سلطان حسین صفوی)

محمدابراهیم نصیری

به کوشش: رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، جلد سخت، ۱۰۰صفحه

موجود در انبار