روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار جلد۶

۶۹۰۰۰تومان

به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی
چاپ اول ۱۳۹۸، بنیاد موقوفات افشار
قطع وزیری، ۴۷۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار