بیست و یک گفتار درباره نسخه‌های خطی

۱۳۵۰۰۰تومان

دفتر پانزدهم
زیر نظر رسول جعفریان
چاپ اول ۱۳۹۸، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
قطع وزیری، ۹۳۹ صفحه، جلد سخت

موجود در انبار