علم المحجه

۲۰۰۰۰تومان

(منازعات فکری و فرقه‌ای شیخیه و متشرعه در تبریز)

مباحثه ملامحمد ممقانی با سیدعلی محمد باب

به‌کوشش رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، ۱۳۰صفحه، جلد سخت

موجود در انبار