کنوز الودیعه من رموز الذریعه

۲ جلدی
(ترجمه کتاب الذریعه راغب اصفهانی در علم اخلاق نظری و تهذیب نفس)
ابن ظافر شیرازی
تصحیح غلامرضا شمسی
چاپ اول ۱۳۹۸، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۱۱۳۱صفحه، جلد سخت

ناشران دیگر