مجموعه آثار چخوف – جلد دوم

۱۰۵۰۰۰تومان

(داستان‌های کوتاه ۲)

ترجمه سروژ استپانیان

۵۸۴صفحه

جلد سخت (سلفون)