مجموعه آثار چخوف – جلد سوم

۷۰۰۰۰تومان

(داستان‌های کوتاه ۳)

ترجمه سروژ استپانیان

۵۶۰صفحه

جلد سخت (سلفون)