مجموعه آثار چخوف – جلد چهارم

۱۰۵۰۰۰تومان

(داستان‌های کوتاه ۴)

ترجمه سروژ استپانیان

۶۷۲صفحه

جلد سخت (سلفون)