هزاره‌های گمشده «جلد‍۵»

هزاره‌های گمشده «جلد‍۵»

جلد۵: ساسانیان

نویسنده: دکتر پرویز رجبی

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ نشر: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۶۸ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

سفارش کتاب

پنجمین و آخرین کتاب از مجموعه «هزاره‌های گم‌شده»، در دو بخش تفصیلی به شاهنشاهی «ساسانیان» پرداخته است.
بخش نخست، مشتمل بر ۲۹ فصل ناظر است بر: ایران به هنگام شورش اردشیر بابکان، اردشیر بابکان و آغاز افسانه‌ای کار او، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول و دوم و سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد اول، بهرام گور، یزدگرد دوم، نیابت سلطنت دینک و…، پیروز، بلاش، قباد اول، خسرو انوشیروان، هرمز چهارم، خسرو پرویز، شیرویه، اردشیر سوم، بوران‌دخت، آزرمیدخت، فصل شاه‌بازی و یزدگرد سوم.
در بخش دوم به «فرهنگ و مدنیت دوره ساسانی» که به تعبیر دکتر رجبی «هنوز از بسیاری از هنجارهای آن جدا نشده‌ایم. به‌ویژه این‌که فرهنگ اسلامی نیز تا حدودی با فرهنگ ساسانی بیگانه نیست» پرداخته شده است و عناوینی چون: فرمانروایان دوره ساسانی، مردم دوره ساسانی، طبقات اجتماعی، سپاه و سپاه‌گردانی در دوره ساسانی، اسب در دوره ساسانی، دین و باورهای مردم دوره ساسانی، آرایش و پوشش و بافندگی، هنر و ادب دوره ساسانی را دربر دارد.