هزاره های گمشده (دوره ۵ جلدی)

۳۸۵۰۰۰تومان

نویسنده: دکتر پرویز رجبی

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ نشر: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۴۰۰ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

هزاره‌های گم شده (تاریخ سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران باستان)

جلد یکم: اهورامزدا، زردشت و اوستا. این مجلد در دو بخش کلی تدوین شده است:

بخش اول، که به اهورامزدا، زرتشت و اوستا اختصاص دارد، پرداختی‌ست علمی و تحلیلی به همه‌ی آرا و نقدهایی که در ایران و جهان به ایزد بزرگ ایرانیان باستان و پیامبر و کتابش تخصیص یافته است. این بخش ضمن طرح دیدگاه ایران‌شناسان شرق و غرب، رای مستقل و تحلیلی نویسنده را نیز بازتابانده و سایه روشن‌های تاریخی و آیینی اهورامزدا، زرتشت و اوستا را از پرده برون ریخته است.

بخش دوم، به مقوله‌هایی چون آتش و ایزدان و امشاسپندان و جشن‌های ایرانی و پنج‌گاه شبانه‌روز در ایران باستان و مقالاتی چون اسب و آتوسا و ابد و ازل و عقاب و سپیتمان و آیین‌های ازدواج در ایران باستان و حقوق زنان اختصاص یافته است و در پایان، ترجمه‌ی رساله‌ی تکذیب و رد فرق دینی ارائه شده است که نقدی است از ازنیک، دانشمند و مورخ ارمنی قرن پنج میلادی درباره‌ی زروان و زوران گرایی ایران باستان.

مجلد دوم: هخامنشیان به روایتی دیگر. تاریخ تحلیلی آریایی‌ها، مادها و هخامنشیان، از آغاز تا بر تخت‌نشینی خشایارشا همراه با دو ضمیمه صد و چهل صفحه‌ای باعنوان نظام اجتماعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش و پیدایش خط میخی فارسی باستان.

مجلد سوم: خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان. تاریخ مستند این دوران، همراه با ترجمه‌ی همه رسالات تاریخی، سنگ نبشته‌ها، لوح نبشته‌ها و کتیبه‌های یافت شده.

مجلد چهارم: اشکانیان (پارت‌ها). توضیح‌گر ۵ قرن تاریخ مه‌آلود و ناشناخته‌ی ایران که در عین حال از حساس‌ترین و خطیرترین دوره‌های تاریخی و آبشخور بخش عظیمی از ادب شفاهی و حماسی ایران باستان است.

مجلد پنجم: ساسانیان، از آغاز تا زوال این سلسله، شامل اسناد و تحلیل‌های تاریخی متنوع و پرشمار و توضیح‌گر نقش دین در ایران ساسانی.