کارکرد سیاسی دین در هندوستان معاصر

۶۰۰۰۰تومان

(هندوئیسم و اسلام)
صباح مفیدی
چاپ اول ۱۳۹۸، نگاه معاصر
قطع رقعی، ۳۹۳صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار