مقالات تقی زاده (دوره ۱۸ جلدی)

مقالات تقی زاده (دوره ۱۸ جلدی)

۴.۹۰۰.۰۰۰تومان

نویسنده: سیدحسن تقی‌زاده

زیر نظر: ایرج افشار

نوبت چاپ: اول (ویرایش جدید)

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد: سخت (گالینگور)

سیدحسن تقی‌زاده یکی از مردان موثر در جریان استقرار مشروطیت و سپس از سیاستمداران کشور و همزمان از پژوهندگان برجسته و پیشگامان در پژوهش‌های تاریخی به‌روش علمی و انتقادی بود. بنابراین ضروری بود تا آثار و نوشته های او در هر یک از آن زمینه‌ها و مخصوصا آن چه در قلمرو ایرانشناسی است گردآوری و در یک مجموعه هماهنگ به‌چاپ برسد.
پس از درگذشت او به اجرای این نیت اقدام شد و تعدادی از آنها به نام مقالات تقی زاده در ده مجلد به چاپ رسید ولی ناتمام ماند.
در این مجموعه علاوه بر تکمیل کار، نوعی ترتیب و تنظیم مجدد مقالات و همچنین انضمام نوشته‌های جدید، مد نظر قرار گرفته است.
در ضمن دو جلد به زبانهای خارجی بود که در مجموعه کنونی به زبان فارسی ترجمه شده است.
(بنابراین آنچه تحت عنوان چاپ مجدد “مقالات تقی‌زاده” به‌همت ایرج افشار توسط انتشارات توس منتشر شده است، فقط تجدید چاپ مجلدات پیشین و افزوده شدن چند مجلد دیگر بر مجموعه قبلی نیست.)
عناوین هر یک از مجلدات این مجموعه به شرح زیر است:
جلد اول: مشروطیت

جلد دوم: مانی شناسی

جلد سوم: گاه شماری در ایران قدیم

جلد چهارم: نوشته های سیاسی و سرگذشتی– ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

جلد پنجم: پژوهشی در قلمرو ایرانشناسی – ترجمه مرتضی ثاقب فر

جلد ششم: فردوسی و شاهنامه

جلد هفتم: زندگی طوفانی

جلد هشتم: نطق های مجلس شورا (دوره های ۱ و ۲ و ۵ و ۶)

جلد نهم: نطق های مجلس شورا (دوره های ۷ و ۸ و ۱۵)

جلد دهم: نطق های مجلس سنا

جلد یازدهم: مدارک گاه شماری

جلد دوازدهم: نوشته های تاریخی و نوروز

جلد سیزدهم: کتابها، مقدمه ها، نقدها، دانشمندان – ایران شناسان

جلد چهاردهم: زبان فارسی و ادبیات آن

جلد پانزدهم: تاریخ عربستان و قوم عرب

جلد شانزدهم: سرمقاله های کاوه

جلد هفدهم: تعلیم و تربیت

جلد هجدهم: جوهر تاریخ