مجموعه آثار چخوف

۶۵۰۰۰۰تومان

دوره ۱۰ جلدی
جلد اول (داستان‌های کوتاه ۱) / ترجمه سروژ استپانیان / ۵۲۰صفحه
جلد دوم (داستان‌های کوتاه ۲) / ترجمه سروژ استپانیان / ۵۸۴صفحه
جلد سوم (داستان‌های کوتاه ۳) / ترجمه سروژ استپانیان / ۵۶۰صفحه
جلد چهارم (داستان‌های کوتاه ۴) / ترجمه سروژ استپانیان / ۶۷۲صفحه
جلد پنجم (جزیره ساخالین) / ترجمه سروژ استپانیان / ۴۳۲صفحه
جلد ششم (نمایشنامه‌ها ۱) / ترجمه سروژ استپانیان / ۵۶۸صفحه
جلد هفتم (نمایشنامه‌ها ۲) / ترجمه سروژ استپانیان / ۴۹۶صفحه
جلد هشتم (نامه‌ها ۱) / ترجمه ناهید کاشی‌چی / ۵۲۸صفحه
جلد نهم (نامه‌ها ۲) / ترجمه ناهید کاشی‌چی / ۴۸۰ صفحه
جلد دهم (نامه‌ها ۳) / ترجمه ناهید کاشی‌چی / ۴۵۶صفحه

جلد سخت (سلفون)