انتشارات توس

از مقدمه کتاب شعر امروز خراسان:

تا آنجا كه به‌ياد می‌ آورم، از دوران مدرسه تا هم اكنون كه قريب دوازده سال از زندگی مطبوعاتيم می‌گذرد، هميشه به كتاب عشق ورزيده‌ام و اين پيوند موجب شده است كه زندگی‌ام را در كار كتاب بگذرانم. در سال‌های اخير به‌واسطه آشنايی بيشتر با فضلا و شعرای خراسان خصوصا راهنمايی‌های دوستان شاعر، آقايان آزرم، سرشک، كمال و حكيمی به ادبيات فارسی آشنا و علاقه‌مند شدم.
سازمان انتشارات توس كه به ياری علمی دوستان دانشمند و ذی‌صلاح بوجود آمده است آرزوی ديرين مرا در بوجود آوردن سازمانی انتشاراتی كه همواره در اشتياق آن بوده‌ام برآورد.
كتاب شعر امروز خراسان اولين كتاب از سلسله‌ی انتشارات توس است كه به‌دوستداران شعر معاصر فارسی تقديم می‌شود. در به‌وجود آوردن سازمان انتشارات توس از مساعدت‌های دوست عزيز و ديرينم آقا احمد رحمتی برخوردار بوده‌ام. يادآوری اين نكته نيز لازم است كه من زندگی مطبوعاتی‌ام را مرهون الطاف دوستان بزرگوارم آقايان محمود كاشی‌چی و قاسم قاسميان مديران محترم بنگاه گوتمبرگ تهران و مشهد هستم و اميدوارم خداوند توفيق دهد تا در كار چاپ آثار نفيس كه مورد نهايت علاقه‌ی من است بيش از پيش موفق باشم. ضمنا از دوستان شاعرم آقايان «آزرم و سرشک» كه نتيجه كوشش و تاليفشان را بدون هيچگونه چشم‌داشت در نهايت بزرگواری در اختيارم گذارده‌اند صميمانه تشكر می‌كنم.
محسن باقرزاده – مدير سازمان انتشارات توس – مشهد – اسفند ۱۳۴۲